Refugees – Vluchtelingen

 

Refugees

There are not many people who can remember, but the Dutch people were also divided during the Second World War in three camps.

There was a part that not just resigned to the ‘conqueror’ and they fought back.
Were that the tough men and women who had the best thought of our motherland? Maybe. We remain extremely grateful that they at least have tried it. And many died.

There was a part that withdrew apathetically and ‘hoped for the best’.
Were they faint hearted? No, those were the ordinary men and women who simply had no other way out than to stay. And most just went on with daily life. The baker baked bread, the farmer milked his cows. And many died.

There was a part that fled to overseas countries.
Were all those Dutch escapees who left for Canada adventurers? No, they were just hard working Dutchmen. They were lucky that they had saved enough money for that long and costly journey. Did they all came back after the war ended? No, many stayed and have built a life elsewhere. Canadians felt that bad? No, they were happy enough that so many hard working people would stay.

Why are we so suspicious about the flow of refugees arriving in Europe?
Where does the idea come from that all Syrians are poor people? Syria was a reasonably prosperous country before the civil war broke out. They had houses, and work and just as easily access to the Internet as we do.
Are we so spoiled that we do not dare to share our wealth (think freedom)?
Are we suddenly so numb that we are no longer open to dissenters?
Dutch people were known to have no prejudices and to be tolerant. Is that just changing?
Of course, there are bad apples among the stream of refugees.
But hey, how many bad apples can we count among the Dutchmen?

So before you judge the refugees, ask yourself whether you would have the courage to fight against an extremist regime or against extreme beliefs. And you die.
Or would you apathetically crawl into a corner and hope it will go away quickly. And you die.
Or maybe you’d be one of those people who leave hearth and home (oh no, you don’t have anymore, that’s already been shot to pieces) and flee to a better place.

The issue is not whether refugees are welcome or not. Because we all feel for them. We must find a solution for all those people to have a shelter. A slice of bread to eat, and the opportunity to earn their bread for themselves.
Hundreds of Dutchmen on benefits flatly refused to work in the greenhouses, maybe there are hundreds of refugees who would give their heart and soul for a job.
And how to finance it? Simply withdraw the support of those Dutchmen who did not want to get their hands dirty.
Is this a black / white story? Of course, but I have to start somewhere.
There are 393 municipalities in the Netherlands, when we make a little bit of space in every village and in every town now, then we will get there.

And you know, it is much easier to take care of a few families, then to keep trace of hundreds of people together in one place.

 


 

Vluchtelingen

Er zijn niet veel mensen meer die het zich kunnen herinneren, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was Nederland ook verdeeld in 3 kampen.

Er was een deel dat zich niet zomaar bij de ‘veroveraar’ neerlegde en zij vochten terug.
Waren dat de stoere mannen en vrouwen die het beste voorhadden met ons moederland? Misschien. We blijven ze uiterst dankbaar dat ze het op z’n minst hebben geprobeerd. En velen gingen dood.

Er was een deel dat zich apathisch terugtrok en ‘op hoop van zege’ afwachtte.
Waren dat de angsthazen? Welnee, dat waren de gewone mannen en vrouwen die gewoon geen andere uitweg hadden dan te blijven. En de meesten gingen gewoon door met het dagelijkse leven. De bakker bakte zijn brood, de boer molk zijn koeien. En velen gingen dood.

Er was een deel dat vluchtte naar overzees land.
Waren al die Nederlandse vluchters die naar Canada vertrokken gelukszoekers? Welnee, dat waren gewoon hardwerkende Hollanders. Zij hadden het geluk dat ze genoeg geld hadden gespaard voor die lange en dure overtocht. Kwamen zij allemaal terug nadat de oorlog was afgelopen? Welnee, velen bleven en hebben een bestaan elders opgebouwd. Vonden de Canadezen dat erg? Welnee, die waren allang blij dat er zoveel hardwerkende mensen bijkwamen.

Waarom zij wij dan nu zo achterdochtig over de stroom van vluchtelingen die Europa binnenkomen?
Waar komt het idee vandaan dat alle Syriërs arme mensen zijn? Syrië was een redelijk welvarend land voordat de burgeroorlog uitbrak. Ze hadden huizen, werk en net zo makkelijk toegang tot internet als wij.
Zijn wij zo verwend dat we onze rijkdom (lees vrijheid) niet durven te delen?
Zijn wij ineens zo afgestompt dat wij niet meer open staan voor andersdenkenden?
Nederlanders stonden erom bekend dat zij geen vooroordelen hebben en tolerant zijn. Is dat zomaar verandert?
Natuurlijk zullen er rotte appels zitten onder de stroom van vluchtelingen.
Maar ach: hoeveel rotte appels kunnen we onder de Hollanders tellen?

Dus voordat je oordeelt over de vluchtelingen, vraag jezelf eens af of jij de moed zou hebben om te vechten tegen een extreem regime of tegen een extreme geloofsovertuiging. En je gaat dood.
Of zou je apathisch in een hoekje kruipen en hopen dat het snel over zal gaan. En je gaat dood.
Of misschien zou jij wel een van die mensen zijn die huis en haard (oh nee, dat heb je niet meer, dat is allang kapotgeschoten) verlaten en vluchten naar een betere plaats.

Het gaat er niet om of de vluchtelingen welkom zijn of niet. Want we voelen allemaal met ze mee. We moeten een oplossing zien te vinden om al die mensen onderdak te geven. Een boterham om te eten en de mogelijkheid die boterham zelf te verdienen.
Honderden steuntrekkende Hollanders vertikten het om in de kassenbouw te werken, misschien zijn er wel honderden vluchtelingen die hun hart en ziel zouden willen geven voor een baantje.
En hoe we dat moeten bekostigen? Gewoon de steun intrekken van die Hollanders die geen zin hadden om hun handen uit de mouwen te steken.

Is dit een zwart/wit verhaal? Natuurlijk, maar ik moet toch ergens beginnen.
Er zijn 393 gemeenten in Nederland, als we in elk dorp en in elke stad nu een klein beetje ruimte maken, dan komen we er wel.

En weet je, het is veel gemakkelijker om voor een paar gezinnen te zorgen, dan honderden mensen op een kluitje in de gaten te houden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s